Nápověda

Základní vyhledávání

Nepotřebujete znát či používat žádné speciální značky či operátory. U vyhledavače Jyxo stačí zadat několik slov či frázi, která popisuje, co chcete najít.

Povinný, zákazaný a volitelný výskyt

Vyhledavač rozlišuje tři typy podmínek. Znak + psaný před slovem značí, že dané slovo se MUSÍ vyskytovat v každém vráceném dokumentu - takové chování je ale standardní a tedy nemusíte nic zadávat. Znak - zase značí, že dané slovo se NESMÍ v dokumentu vyskytovat. Znak # znamená, že výskyt daného slova je výhodou, ale není nezbytně nutný. Pamatujte, že se tyto znaky píší těsně před slovo - mezera je před nimi a nikoliv za nimi.

Hledání fráze

Uzavřete-li hledané sousloví z obou stran do uvozovek, budou vyhledány pouze dokumenty, které obsahují daná slova vedle sebe a v uvedeném pořadí.

Omezení doménou

Pomocí operátoru domain: psaného před slovem, můžete omezit výsledky jen na některý server (doménu druhé nebo vyšší úrovně). Stejně jako v jiných případech můžete tuto podmínku kombinovat se znakem -, tedy naopak zakázat některou doménu. Pokud jste zvyklí na používání operátorů host: nebo site:, fungují zde stejným způsobem.

Poziční operátory

Své vyhledávání můžete omezit jen na některou část dokumentů přidáním operátoru title: nebo url: psaného před slovem. Budou pak prohledávány pouze titulky nebo adresa dokumentu.

Formát a jazyk dokumentu

Vyhledávání můžete filtrovat jen na některé formáty dokumentů pomocí format:typ, kde typ je např. html, txt, pdf, doc.

Chcete-li zobrazit jen dokumenty v určitém jazyce, je tu zápis lang:jazyk, kde jazyk je např. cz (čeština), sk (slovenština), en (angličtina) a další.

Operátor OR

Je možné také spojit slova pomocí OR, což znamená, že má být nalezeno jedno či druhé slovo. Tento zápis se dá i zkrátit na znak |.

Doporučujeme ale spíš používat operátor # (viz volitelný výskyt).

Hledání zpětných odkazů

Zajímá-li vás, kdo odkazuje na nějakou konkrétní stránku, zadejte link:url, kde url je adresa cílové stránky. Můžete, ale nemusíte zadávat http:// a www.

Nezobrazují se odkazy ze stejné domény.